Seri Nhật ký Forex của Gà con là một “câu chuyện” vui giả tưởng viết dưới dạng nhật ký về quá trình đấu tranh, rèn luyện và học