Nến Nhật (Candle stick) là một kiểu biểu diễn giá được sử dụng rộng rãi ngày nay tại các thị trường tài chính (Chứng khoán, forex, vàng, crypto…)