Forex là gì và cách chơi như thế nào? Thực chất đây là một câu hỏi chưa chính xác về cách sử dụng từ ngữ, câu hỏi đúng nên